Avís Legal

Aula Barcelona-Fundació CIDOB Elisabets 12
08001 Barcelona
NIF.- G08824187
(34) 933 5445 phone
(34) 933 544525 fax
info@aulabarcelona.org
En determinades ocasions Aula Barcelona necessitarà disposar de les vostres dades personals. L'autorització per al tractament automatitzat de les vostres dades personals s'entendrà atorgada en cas que ens remeteu aquestes dades i no rebem comunicació vostra en sentit contrari.
Aula Barcelona respecta la privacitat de les dades recaptades i estén aquesta garantia tant a la recollida de les mateixes com al seu posterior tractament.
No obstant, de conformitat amb el que disposa Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas revocació del consentiment prestat per al tractament i la cessió de les vostres dades en els termes previstos en la referida Llei i normes que la desenvolupen, mitjançant comunicació a Aula Barcelona o bé per escrit (C/Elisabets, 12, 08001 Barcelona), per correu electrònic (aulabarcelona@cidob.org) o per telèfon (+34 93 342 64 87).
Així, en qualsevol moment podreu: accedir a la informació de què disposem sobre les vostres dades personals, sol·licitar que les vostres dades siguin rectificades o actualitzades i sol·licitar que les vostres dades siguin cancel·lades dels nostres arxius.
La finalitat de les dades recaptades és utilitzar-les per a ús estrictament aplicat del nostre centre.
Les dades que ens proporcioneu seran incorporades a un fitxer automatitzat i passaran a formar part de la base de dades de la Fundació Cidob, responsable d'aquest fitxer, qui garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades que rep, i a la qual està vinculada Aula Barcelona.
La confidencialitat de les dades facilitades comporta que mai seran compartides amb tercers aliens a Aula Barcelona i/o la Fundació Cidob, estenent-se l'obligació de confidencialitat als empleats d'ambdues entitats.