Política de Privacitat

Mitjançant aquesta Política de Privacitat, Fundació CIDOB, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la seva normativa de desenvolupament, vol informar-lo del procés de recollida i tractament de les dades de caràcter personal que Vostè pugui facilitar-li mitjançant l'emplenament i enviament de qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que s'incloguin a la pàgina web de AULA BARCELONA, ubicada a l'adreça www.aulabarcelona.org.
Per aquest motiu i amb caràcter previ a la incorporació de cap dada de caràcter personal a qualsevol d'aquests formularis, li ha aparegut a Vostè en pantalla, de forma automàtica, aquesta Política de Privacitat.
Li agrairíem que procedeixi a la lectura de la mateixa i a la seva posterior acceptació, en el cas que li sembli conforme, per poder d'aquesta manera procedir a complimentar i enviar el formulari de sol·licitud de dades corresponent.
Així mateix, l'informem que, en el cas de que decideixi no acceptar aquesta Política de Privacitat, no podrà Vostè complimentar el formulari de sol·licitud de les seves dades i no podrem proporcionar-li la informació interessada per Vostè i/o donar-lo d'alta a la nostra base de dades per a posteriors informacions sobre actes, conferències, cursos, ponències i/o qualsevol tipus d'events socio-culturals que puguin resultar del seu interès.
Tractament de dades
Fundació CIDOB incorporarà les dades de caràcter personal que Vostè li faciliti a un fitxer automatizat de la seva titularitat, essent aquesta entitat, amb domicili social a Barcelona, C/ Elisabets nº 12, 08001 Barcelona, mitjançant el personal adscrit a la iniciativa denominada "AULA BARCELONA", la que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades de caràcter personal que Vostè li faciliti mitjançant qualsevol dels formularis disposats als efectes a la pàgina web ubicada a l'adreça d'Internet www.aulabarcelona.org.
Fundació CIDOB ha incorporat al tractament de les seves dades tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i apropiació indeguda de les dades que Vostè li faciliti, sens perjudici de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Excepte respecte dels camps que expressament es determini el contrari, la resposta a les preguntes sobre dades personals és voluntària, sense que la manca de resposta a les esmentades preguntes impliqui una mancança en la qualitat de la informació que Vostè sol·liciti.
L'acceptació d'aquesta Política de Privacitat suposa el seu consentiment inequívoc al tractament de les seves dades de caràcter personal anteriorment exposat.
Finalitat per a les que es recullen les seves dades
Les dades que Fundació CIDOB pugui sol·licitar en els diferents formularis que es troben a la pàgina web de la iniciativa AULA BARCELONA són obtinguts amb la finalitat de poder ser utilitzats per aquesta, mitjançant el personal adscrit a la iniciativa AULA BARCELONA, per a proporcionar-li la informació sol·licitada per Vostè i/o informació que, en general, pugui resultar del seu interès en matèria de l'urbanisme, genèricament, i l'urbanisme a Barcelona, particularment i en relació a cursos, seminaris, conferència i altres esdeveniments socio-culturals d'aquest tipus que es realitzin sobre les matèries esmentades.
Vostè consenteix expressament que aquests enviaments d'informació puguin ser realitzats per la Fundació CIDOB mitjançant l'enviament de comunicacions a l'adreça de correu electrònic que Vostè ens hagi facilitat a aquests efectes.
Comunicació de dades
Fundació CIDOB comunicarà, en el seu cas, les seves dades només a entitats de l'àmbit cultural, social i/o docent, que tinguin una relació directe amb l'urbanisme, en general, i amb l'urbanisme de la ciutat de Barcelona, en particular, i sempre amb la finalitat de facilitar-li informació i/o condicions més favorables en les conferències, cursos, ponències i/o informacions en general que aquestes entitats puguin oferir respecte dels temes esmentats anteriorment.
A aquests efectes, Fundació CIDOB li informa que les seves dades de caràcter personal podran ésser cedides a totes i/o algunes d'aquestes entitats per a les finalitats anteriorment detallades.
L'acceptació d'aquesta Política de Privacitat suposa el seu consentiment inequívoc i exprés a les cessions de dades anteriorment exposades.
Dret d'accés, de rectificació i de cancel·lació
Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició, en el seu cas, de les dades de caràcter personal que consten al fitxer de Fundació CIDOB, així com respecte de les comunicacions que s'hagin pogut produir respecte de les seves dades, sol·licitant-lo mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça aulabarcelona@cidob.org, gestionada pel personal de la Fundació CIDOB adscrit a la iniciativa AULA BARCELONA.
Ús de recursos tècnics variats
Amb la finalitat de poder adequar la informació que se li ofereix a aquesta pàgina als seus gustos i preferències, Fundació CIDOB utilitzarà a la seva pàgina web "cookies". Les "cookies" són fitxers de text que els servidors envien al seu disc dur per a facilitar al seu ordinador un accés ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les "cookies" de Fundació CIDOB és personalitzar la informació que li oferim, facilitant-li una selecció de la informació que resulti més del seu interès. Les "cookies" no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba Vostè. Si tot i així, Vostè no desitja que s'instal·li al seu disc dur una "cookie", sol·licitem que configuri el navegador del seu ordenador per a no rebre-les. Tanmateix, l'informem que la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.
Amb la mateixa finalitat d'adequar als seus gustos i preferències la informació que li oferim, així com per a poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats mitjançant el seu ordinador a la pàgina web de AULA BARCELONA quedaran registrats en un arxiu. L'esmentat arxiu de moviments permet a Fundació CIDOB localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el termini de temps més breu possible, seguir oferint-li la informació que sol·licita, conèixer millor les seves preferències i oferir-li la informació que millor pugui adequar-se als seus gustos.